Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Have any Questions? +01 123 444 555
pl

Oświadczenie o ochronie danych osobowych Pomorskiego Związku Artystów Plastyków e.V.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty internetowej oraz związanuch z nią stron internetowych, funkcji i treści a także naszych pozostałych aktywności w Internecie, takich jak nasz profili w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie „Ofertą Online”). W odniesieniu do użytych terminów, takich jak „przetwarzanie” lub „osoba odpowiedzialna”, odsyłamy do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Podmiot odpowiedzialny

Pomorski Związek Artystów Plastyków e.V. Przewidnicząca
Susanne Prinz
Am Ryck 18
17493 Greifswald

03834 844545

Rodzaje przetwarzanych danych

  • Dane osobowe (np. nazwiska, adresy)
  • Informacje kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów)
  • IDane dot. treści (np. tekst, zdjęcia, filmy)
  • Dane dot. użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas i okres użytkowania)
  • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP)

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy oferty online (dalej zwane „użytkownikami”).

Cel przetwarzania danych

  • Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte.
  • Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern.
  • Sicherheitsmaßnahmen.
  • Reichweitenmessung/Marketing

Na użytek niniejszego oświadczenia stosuje się poniższe definicje

„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. pliki cookies) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„Przetwarzanie” to dowolny proces lub seria procesów przeprowadzanych z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów w związku z danymi osobowymi. Pojęcie jest szerokie i obejmuje praktycznie każdą obróbkę danych.

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Profilowanie” wszelkiego rodzaju zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistymi preferencjami lub prognozą preferencji, zainteresowania, rzetelność, zachowanie, miejsce pobytu lub zmiana miejsca pobytu.

„Osoba odpowiedzialna” to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

„Przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

Właściwe podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 RODO zobowiązani jesteśmy do poinformowania Państwa o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wymieniona w oświadczeniu o ochronie danych, zastosowanie mają następujące zasady: Podstawą prawną uzyskania zgody jest Art. 6 ust. 1 lit. oraz Art. 7 RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu realizacji naszych usług i realizacji działań umownych oraz odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, podstawą przetwarzania w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z Art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie środki techniczne, biorąc pod uwagę stan techniki, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i dotkliwość ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające stopień ochrony odpowiedni do zagrożenia.

Środki te obejmują w szczególności zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, przesyłania, zabezpieczenia dostępności i ich separacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reagowanie na zagrożenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już podczas opracowywania lub doboru sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia przyjazne dla ochrony danych (art. 25 RODO).

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i podmiotami trzecimi

Jeżeli w ramach przetwarzania danych ujawniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym lub osobom trzecim), przekazujemy im lub w inny sposób udzielamy im dostępu do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeżeli dane są przekazywane podmiotom trzecim, w zakresie dostawcom usług płatniczych, zgodnie z Art. 6 ust. nasze uzasadnione interesy (np. podczas korzystania z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli zlecamy przetwarzanie danych stronom trzecim na podstawie tak zwanej „umowy o realizację zamówienia”, odbywa się to na podstawie Art. 28 DSGVO.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeżeli dzieje się to w ramach korzystania z usług podmiotów trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych podmiotom trzecim, nastąpi to tylko wtedy, gdy ma to na celu wypełnienie naszych (przed)umowych zobowiązań, na podstawie Twojej zgody, na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych w państwie trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są specjalne wymogi Art. 44 i nast. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się np. na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE (np. dla USA poprzez „Tarczę Prywatności”) lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązania umowne (tzw. „standardowe klauzule umowne”).

Prawa osób których dane dotyczą

Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy przedmiotowe dane są przetwarzane i zażądać informacji na temat tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 RODO.

Zgodnie z Art. 16 DSGVO mają Państwo prawo żądania uzupełnienia dotyczących Państwa danych lub poprawienia nieprawidłowych dotyczących Państwa danych.

Zgodnie z Art. 17 RODO mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych, o których mowa, lub alternatywnie, zgodnie z Art. 18 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo zażądać otrzymania danych, które Państwo nam przekazali, zgodnie z Art. 20 RODO oraz zażądać przekazania ich innym podmiotom odpowiedzialnym.

Mają Państwo również prawo, zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prawo do wycofania zgody

Zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych, które Państwa dotyczą, zgodnie z Art. 21 RODO. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej.

Pliki cookie i prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej

„Cookies” to niewielkie pliki, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub „sesyjne pliki cookie” lub „przejściowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie może zostać zapisana np. zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. „Stałe” lub „trwałe” odnoszą się do plików cookie, które pozostają przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład stan logowania można zapisać, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. W takim pliku cookie mogą być również przechowywane zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. „Pliki cookie stron trzecich” to pliki cookie oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za obsługę oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko ich pliki cookie, są one określane jako „pliki cookie stron trzecich”).

Możemy używać tymczasowych i trwałych plików cookie i wyjaśniamy to w naszym oświadczeniu o ochronie danych./p>

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, są proszeni o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można zgłosić w przypadku dużej liczby usług, w szczególności w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub unijnej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ ://www.youronlinechoices.com/. Ponadto przechowywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie można korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty online.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z Art. 17 i 18 RODO. O ile wyraźnie nie określono w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte ze względu na inne, prawnie dopuszczalne cele, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które należy zachować ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech składowanie odbywa się w szczególności przez 10 lat zgodnie z §§ 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 nr 1 i 4, ust. 4 HGB (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, dokumenty księgowe, księgi handlowe , istotne dla dokumentów podatkowych itp.) i 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 HGB (pisma handlowe).

Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 lat zgodnie z § 132 ust. 22 lata w związku z nieruchomościami oraz 10 lat w przypadku dokumentów w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi świadczonymi na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE, dla których wykorzystywany jest Mini One Stop Shop (MOSS).

Świadczenie naszych usług statutowych i (około)biznesowych

Przetwarzamy dane naszych członków, sympatyków, zainteresowanych stron, klientów lub innych osób zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. DSGVO, o ile oferujemy im usługi umowne lub działamy w ramach istniejących relacji biznesowych, np. wobec członków, lub sami jesteśmy odbiorcami usług i korzyści. Ponadto przetwarzamy dane osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust.

Przetwarzane tutaj dane, rodzaj, zakres i cel oraz niezbędność ich przetwarzania są określone przez leżący u ich podstaw stosunek umowny. Obejmuje to zasadniczo dane inwentarzowe i podstawowe osób (np. imię i nazwisko, adres itp.), a także dane kontaktowe (np. adres e-mail, telefon itp.), dane umowy (np. wykorzystywane usługi, przekazywane treści i informacje, nazwiska osób kontaktowych) oraz, jeśli oferujemy usługi lub produkty wymagające płatności, dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności itp.).

Usuwamy dane, które nie są już potrzebne do realizacji naszych celów statutowych i biznesowych. Jest to określane zgodnie z odpowiednimi zadaniami i stosunkami umownymi. W przypadku przetwarzania biznesowego przechowujemy dane tak długo, jak może to być istotne dla transakcji biznesowych oraz w odniesieniu do wszelkich zobowiązań gwarancyjnych lub odpowiedzialności. Konieczność przechowywania danych sprawdzana jest co trzy lata; W przeciwnym razie obowiązują ustawowe wymagania dotyczące przechowywania

Copyright Pommerscher Künstlerbund 2024.
Datenschutzeinstellungen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close